Wydawca treści Wydawca treści

Inspektor nadzoru inwestorskiego - ogłoszenie

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zapytania ofertowego na zadanie pn.Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno”.

                                                                                                             Gniezno, dnia 12.05.2014 r.

 

 

 

                                                                                                                      

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: PBS DIT Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60 m.4 na kwotę 3690,00 zł   brutto

 


Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie warunki postawione w zapytaniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert (cena 100%).

 

 

 

Ponadto wpłynęły oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

1.

 

Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM – Projekt inż. Marcin Kuciak ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznań

 

2.

 

Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER Mieczysław Łebedyński Os. Wł. Łokietka 18/5

62-200 Gniezno

 

3.

 

SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5  62-050 Mosina

 

 

 

 

 

                                                                                                                             NADLEŚNICZY

                                                                                                                             Michał Michalak