Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie - miejsca parkingowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  Gniezno, dnia 11.07.2014 r.

 


        
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego S-2717- 4/2014 na zadanie pn. „Wykonanie remontów 11 szt. miejsc postoju na terenie Nadleśnictwa Gniezno".

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Leśnych Adam Jankowski ul. Wrzesińska 83/2  62-200 Gniezno – 100 pkt.


Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie warunki postawione w SIWZ i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert (cena 100%).

 

 

 

                                               NADLEŚNICZY
                                               Michał Michalak