Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno”

                                                                                                             Gniezno, dnia 12.05.2014 r.

 

 

Przetarg nieograniczony: Zp 3-2710/2014

 

                                                                                                                            

 

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert.

Pięć ofert spełniało warunki określone w SIWZ.
Oferty trzech wykonawców zostały odrzucone.

Żaden wykonawca nie został wykluczony.

 

Zgodnie z art. 92  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu  ul.  Abpa Baraniaka 6  61-131 Poznań


Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie warunki postawione w SIWZ i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert (cena 100%).

 

 

Zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Wykonawca

 

Ilość przyznanych punktów 

w kryterium cena  (100%)

 

1.

TRANS-MASZ S.A. 73-110  Stargard  Szczeciński ul. Na Grobli 4

80,02

2.

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych  „BIMEX" 64-610 Rogoźno Ruda 12B

89,89

3.

„BADERA" Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Tadeusz Badera Dalachów 354        46-325 Rudniki

 0,00

 

4.

 

Zakład Robót Wielobranżowych MAREK KUBIACZYK Kokoszki 25  62-330 Nekla

 0,00

 

5.

Trans-Spili Sp. z o.o. ul. Graniczna 18a  62-563 Licheń Stary

                     70,98

6.

Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir  Begier 62-330 Nekla ul. Orzeszkowej 39

0,00

7.

Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu  ul.  Abpa Baraniaka 6  61-131 Poznań

                   100,00

8.

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński  Olsza 3 88-300 Mogilno

                     91,85

 

 

 

Zamawiający  zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy PZP.

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale  VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).

 

 

 

                                                                                                                             NADLEŚNICZY

                                                                                                                             Michał Michalak