Asset Publisher Asset Publisher

Projekt adaptacji nizinnej

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Bezpieczne techniki i technologie pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna

Bezpieczne techniki i technologie pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna

W dniu 07.02.2020 r. w leśnictwie Stary Dwór zorganizowano siódmą edycję szkolenia dla drwali – pilarzy realizujących usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Gniezno

W szkoleniu uczestniczyli brakarze regionalni z Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Poznaniu: p. Wiesław Tomczak (w roli sędziego) oraz p. Mariusz Wolnik (w roli obserwatora).

Po przywitaniu zebranych przez nadleśniczego Michała Michalaka, st. spec. ds. BHP Tomasz Wykner omówił wypadki w leśnictwie w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem wypadków podczas pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna.

Następnie inż. nadzoru Daniel Cierplikowski przedstawił zebranym wymagania standardów FSC i PEFC w czasie wykonywania prac w leśnictwie. W trakcie weryfikacji oceniano zarówno przygotowanie pilarza pod kątem BHP (środki ochrony osobistej, zachowanie zasad BHP), przygotowanie stanowiska roboczego jak i technikę ścinki (wybór metody, parametry pniaka, zachowanie kierunku obalania).

Wysoki poziom przygotowania pilarzy przełożył się na uzyskane przez nich wyniki – najwyższą ilość punktów (55) otrzymało dwóch zawodników, kolejne miejsca (54 punkty) przypadły sześciu pilarzom, a 53 punkty zajęli ex aequo dwaj drwale. Dla wyłonienia miejsc I – III spośród zwycięzców przeprowadzono dogrywkę.

Najlepszy okazał się p. Marek Bagrowki (ZUL”Zrąb”), drugie miejsce zajął p. Tomasz Dolata (ZUL A.Grochowiak), a trzecie p. Jacek Kołodziejski (ZUL L. Średziński).

W podsumowaniu nadleśniczy podkreślił bardzo wysoki poziom profesjonalizmu i przygotowania pilarzy, co odzwierciedla się w uzyskanych wynikach weryfikacji. Podziękował również zgromadzonym pracownikom Zakładów Usług Leśnych za zaangażowanie i wysiłek włożony w trudną pracę przy zagospodarowaniu terenów poklęskowych. Szkolenie zakończyło się wręczeniem dyplomów, nagród i upominków oraz ciepłym posiłkiem przy ognisku.