Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Gniezno znajduje się Obszar Natura 2000 PLH 300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie" .

Podstawowym celem sieci NATURA 2000 jest utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych na całym terytorium Wspólnoty Europejskiej, która zapewni warunki do zachowania pełnego dziedzictwa przyrodniczego krajów Unii Europejskiej. W skład sieci wchodzą: • obszary specjalnej ochrony (OSO) ptaków zidentyfikowane na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Special Protection Areas, SPAs); • specjalne obszary ochrony (SOO) wyselekcjonowane na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Special Areas of Conservation, SACs). Utworzenie sieci obszarów chronionych ma sprzyjać zachowaniu miejsc występowania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, odbudowie liczebności populacji do poziomu gwarantującego ich trwałość. Zostanie to osiągnięte przez zachowanie siedlisk przyrodniczych (biotopów) wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej oraz siedlisk gatunków wymienionych w Załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej i gatunków ptaków, których siedliska chronione są na podstawie Dyrektywy Ptasiej. Do ważnych zadań Dyrektywy Siedliskowej należy także przywracanie utraconych walorów siedliskom, które pełniły lub powinny pełnić rolę ważnego ogniwa w strukturze sieci.

Celem funkcjonowania sieci będzie utrzymanie lub restauracja siedlisk i gatunków w ich naturalnym zasięgu. Gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzone na terenie Nadleśnictwa Gniezno: 1. piskorz – Misgurnus fossilis 2. boleń – Aspius aspius 3. traszka grzebieniasta – Triturus cristatus 4. kumak nizinny – Bombina bombina 5. mopek – Barbastella barbastellus 6. nocek duży – Myotis myotis 7. bóbr europejski – Castor fiber 8. wydra – Lutra lutra 9. pachnica dębowa – Osmoderma eremita 10. czerwończyk nieparek – Lycaena dispar 11. zalotka większa – Leucorrhinia pectoralis. Gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzone na terenie Nadleśnictwa Gniezno: 1. aldrowanda pęcherzykowata – Aldrovanda vesiculosa 2. lipiennik Loesela – Liparis loeselii 3. selery błotne – Apium repens W tabeli zamieszczono zestawienie typów i powierzchni cennych siedlisk leśnych przyrodniczych Nadleśnictwa Gniezno stwierdzonych podczas wykonanej w 2007 roku inwentaryzacji (J. Chmiel): Lp. Nazwa siedliska Kod siedliska Powierzchnia ha Ilość wydzieleń szt. 1. Grąd środkowoeuropejski 9170 67,05 21 2. Grąd środkowoeuropejski 9170a 63,77 29 3. Brzeziny bagienne 91D0-1 12,25 6 4. Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 91F0 43,75 20 5. Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe 91E0-b 322,60 157 6. Kwaśne dąbrowy 9190-2 175,11 40 7. Ciepłolubne dąbrowy 91I0 202,75 55 Ogółem w Nadleśnictwie Gniezno 887,28 328


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Inwestycja drogowa Nadleśnictwa Gniezno na drodze gminnej

Inwestycja drogowa Nadleśnictwa Gniezno na drodze gminnej

W dniu 15.07.2020 r. Nadleśnictwo Gniezno przekazało Gminie Mieleszyn przebudowaną drogę gminną Mielno – Dębłowo, przebiegającą przez tereny poklęskowe na terenie leśnictw Nowaszyce i Kowalewko.

Koszt robót zrealizowanych wyniósł ogółem ponad 2 mln zł, koszty zostały sfinansowane z Funduszu Leśnego. W oficjalnym zakończeniu inwestycji uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i samorządowcy, wśród nich: Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno – Pan Michał Michalak, Sekretarz Nadleśnictwa Gniezno – Pan Andrzej Gross, Leśniczy Leśnictwa Nowaszyce - Pan Włodzimierz Jankowski, Specjalista Służby Leśnej  Nadleśnictwa Gniezno – Pan Paweł Zapała, Wójt Gminy Mieleszyn – Pan Artur Hańczak, Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn – Pan Adam Pilarowski, Radny Rady Gminy Mieleszyn i Leśniczy Leśnictwa Kowalewko – Pan Wojciech Cegiel oraz podinspektor ds. działalności gospodarczej, inwestycji i planowania przestrzennego Gminy Mieleszyn Agnieszka Skalska.

Huragan , który 11 sierpnia 2017 roku przeszedł przez tereny nadleśnictwa spowodował niespotykaną wcześniej klęskę. W wyniku jego niszczycielskiej siły uszkodzonych zostało 6100 ha, czyli ponad 30 % lasów nadleśnictwa Gniezno, w tym całkowicie zniszczonych aż 2100 hektarów. Najbardziej, bo aż w 70-80 proc. powierzchni, ucierpiały leśnictwa Kowalewko i  Nowaszyce.

Zakończenie prac związanych z uprzątaniem powalonych przez huragan drzew umożliwiło przeprowadzenie inwestycji drogowej polegającej na wykonaniu nakładki mineralno-bitumicznej na długości 3, 8km drogi. Wykonano również pobocza tłuczniowe, rowy dwustronne, mijanki w ilości 10 szt. oraz bariery energochłonne i oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Usuwanie skutków tej potężnej klęski potrwa jeszcze do 2023 roku. Zniszczone powierzchnie leśne zostały już uprzątnięte. Teraz na powierzchniach przygotowanych do posadzenia nowego pokolenia lasu prowadzone są prace odnowieniowe, czyli sadzenie około 19 mln drzew. Nowe założone uprawy leśnej (młody las) wymagać będą troski oraz znacznego nakładu pracy związanego z pracami pielęgnacyjnymi oraz pracami ochronnymi przed zniszczeniami powodowanymi przez zwierzynę leśną, owadami, jak również zagrożeniami ze strony różnych patogenów chorobotwórczych.