Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Oferta skupu gruntów

Oferta skupu gruntów

Nadleśnictwo Gniezno ogłasza, że jest zainteresowane kupnem gruntów leśnych oraz rolnych przeznaczonych do zalesienia

NADLEŚNICTWO GNIEZNO OGŁASZA,

że w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 79, z dnia 30 grudnia 2021r,, jest zainteresowanekupnem gruntów leśnych oraz rolnych przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa.

Wnioski z ofertą sprzedaży gruntów należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: gniezno@poznan.lasy.gov.pl

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

1. Lokalizację gruntów, w tym numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, oraz gminę;

2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków wskazujący powierzchnię gruntów oraz rodzaj użytku ewidencyjnego;

3. W przypadku gruntów rolnych potwierdzenie od właściwego terytorialnie urzędu gminy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4. Numer Księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu.

Każdy zakup gruntów poprzedzony będzie oceną przydatności nieruchomości dla prowadzenia gospodarki leśnej, względem warunków wskazanych w Art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2022 poz. 672) oraz oceną stanu prawnego nieruchomości, tj. ewentualnych obciążeń, sporów granicznych, praw własności itp.

Nadleśnictwo podkreśla, że zakup gruntów leśnych lub rolnych przeznaczonych do zalesienia może odbyć się za cenę nie wyższą od wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.