Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Fot. archiwum RDLP Poznań

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.


Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).


Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Instrukcja urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja obrączkowania bocianów

Akcja obrączkowania bocianów

W dniu 28 czerwca zakończyliśmy tegoroczny sezon obrączkowania gatunków ptaków objętych ochroną strefową.

Tego dnia w Leśnictwie Wólka wykwalifikowany arborysta Paweł Oleszkiewicz w bezpieczny sposób przetransportował 4 młode bociany czarne z gniazda na ziemię, gdzie zostały zaobrączkowane przez Michała Białka, członka Komitetu Ochrony Orłów.

fot. D.Cierplikowski

Tegoroczna, obfitująca w wodę wiosna sprzyjała tak bogatemu przychówkowi tego gatunku. Ze względu na dietę złożoną głównie z ryb i płazów, bocian czarny jest szczególnie wrażliwy na brak wody w sezonie lęgowym (jej deficyt może wpłynąć nawet na rezygnację ptaków z podjęcia próby lęgu).

fot. D.Cierplikowski

Dzięki ochronie strefowej w lasach, liczebność bociana czarnego w Polsce szacowana jest na 1400 – 1600 par i mimo, że wykazuje oznaki stabilizacji, nadal jest to gatunek bardzo nieliczny. Hajstra (dawna nazwa bociana czarnego) zakłada gniazda na starych drzewach, w pobliżu obfitujących w pokarm strumieni, bagien, stawów rybnych i łąk.

fot. D.Cierplikowski

W okresie lęgowym jest ptakiem bardzo skrytym i pomimo sporych rozmiarów udaje mu się często po cichutku oddalić, zanim zostanie dostrzeżony przez człowieka.

fot. P.Oleszkiewicz

Zaopatrzone w obrączki młode boćki po wylocie z gniazda do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej (3-4 rok życia) będą zwiedzać świat, aby następnie zająć terytorium, znaleźć odpowiednie drzewo na gniazdo i razem ze swoją połówką założyć własną rodzinę. Nie życzymy im połamania skrzydeł, ale za to trzymamy mocno kciuki 