Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Fot. archiwum RDLP Poznań

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.


Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).


Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Instrukcja urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wzrost zagrożenia pożarowego

Wzrost zagrożenia pożarowego

W ostatnich dniach w związku z wysokimi temperaturami i brakiem opadów obserwujemy stały wzrost zagrożenia pożarowego lasów.

Zadaniem nadleśnictwa jest stałe monitorowanie zagrożenia pożarowego i określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Nadleśnictwo na podstawie pomiarów z własnej, automatycznej stacji meteorologicznej MPP Hutka określa stopień zagrożenia pożarowego lasy (SZPL) na godzinę 9.00 i 13.00. Jednym z parametrów służącym do określenia SZPL, najbardziej obrazowym, jest wilgotność ściólki w drzewostanie. Obecnie wilgotność ściółki zbliżyła się do wartości 10% co jest wartością krytyczną. Utrzymująca się przez kolejne kilka dni tak niska wartość wilgotności ściółki przy 3 stopniu zagrożenia pożarowego lasu (duże zagrożenie) daje podstawę do wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu.

Zakaz wstępu do lasu to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno lasom i ich mieszkańcom jak i człowiekowi. Na poniższej stronie internetowej możemy sprawdzać aktualny stan zagrożenia pożarowego

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=62

W celu przeciwdziałania zagrożeniom nadleśnictwo realizuje zadania i przedsięwzięcia ochronne obejmujące następujące elementy: punkty alarmowo-dyspozycyjne, działające we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP i nadleśnictwach, sieć dostrzegalni przeciwpożarowych, z których prowadzi się obserwację lasu, sieć punktów prognostycznych (stacje meteorologiczne) wyposażonych w odpowiednią aparaturę do pomiaru wilgotności ściółki, temperatury i wilgotności powietrza oraz sumy opadów, sieć łączności radiotelefonicznej, sieć dojazdów pożarowych, bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasu, sieć punktów czerpania wody, pasy przeciwpożarowe, oddzielające las od obiektów stanowiących zagrożenie pożarowe tj. parkingi leśne, linie kolejowe, zakłady przemysłowe, drogi publiczne, poligony wojskowe.

Apelujemy o zachowanie ostrożności w lesie.