Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

 

 

 

Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie aktualnego Planu Urządzania Lasu. Na terenie Nadleśnictwa Gniezno przeważają siedliska BMśw (43 %) i LMśw (40%) co stanowi 83 % ogólnej powierzchni d-stanów. Taki rodzaj siedliskowych typów lasu warunkuje możliwości produkcyjne siedliska, a co za tym idzie składy gatunkowe drzewostanów. Przy organizowaniu prac hodowlanych należy uwzględnić cechy charakterystyczne dla prac z działu zagospodarowania lasu, do których należą między innymi: 1. sezonowość prac, 2. powtarzanie typowych czynności przy ciągłej zmianie miejsca pracy, 3. zespołowy charakter prac, wymagający zsynchronizowania czynności, 4. duży udział pośredniego czasu pracy w ogólnym czasie pracy wykonywanie czynności transportowych, kontrolnych i związanych z obsługą miejsca pracy. Nadleśnictwo Gniezno produkcję sadzonek prowadzi na terenie „Szkółki Powidz" położonej na terenie Obrębu Skorzęcin, Leśnictwa Dolina. Powierzchnia szkółki wynosi 11,43 ha, w tym pow. produkcyjna 529 ar. Produkcję w warunkach kontrolowanych (inspekt w tunelu foliowym) prowadzi się na pow. 1 ar. Łącznie gospodarstwo składa się z 6 kwater w tym 5 kwater (5 kwater po 450 ar) to szkółka zespolona. Pozostała kwatera to szkółka „satelitarna" wspomagająca główną szkółkę. Szkółka wyposażona jest w sprzęt do uprawy gleby, wysiewu nasion, pielęgnacji i ochrony sadzonek oraz nowoczesną deszczownie. Zebrane wcześniej nasiona wysiewane są na szkółce, z których produkowane są sadzonki lasotwórcze 1-roczne i 2-letnie oraz sadzonki ozdobne drzew i krzewów przeznaczone do nasadzeń i zadrzewień. Roczna produkcja sadzonek wynosi ok. 3 mln szt., z czego 1,5 mln szt. przeznaczone jest do prac odnowieniowo-zalesieniowych prowadzonych przez Nadleśnictwo. Nadwyżki sadzonek przeznaczane są do zalesień gruntów porolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz sprzedawane są odbiorcom prywatnym. W 1971 r. na terenie Nadleśnictwa Gniezno (ówczesnym Nadleśnictwie Skorzęcin) założona została plantacja nasienna sosny zwyczajnej (Pinus silvestris) ekotypu „bolewickiego". Populacja sosny bolewickiej uznana jest za jedną z najcenniejszych z obszaru Polski. Wśród rozpoznanych zasobów genowych sosny zwyczajnej ekotyp bolewicki charakteryzuje się wyjątkowo wysoką jakością hodowlaną. Założona na bazie jej szczepów plantacja nasienna, znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Gniezno jest najstarszym tego typu doświadczeniem w kraju. Ogólna powierzchnia plantacji nasiennej wynosi 6,74 ha z czego na powierzchnie nasienną przypada 3,90 ha, a na otulinę 2,84 ha. Wyłuszczone nasiona z wcześniej pozyskanych szyszek sosny bolewickiej służą do produkcji sadzonek wykorzystywanych do zakładania upraw pochodnych w blokach i rozproszeniu.Podstawową bazę zaopatrzenia Nadleśnictwa Gniezno w materiał nasienny są Gospodarcze Drzewostany Nasienne oraz Źródła Nasion. Na terenie Nadleśnictwa wyselekcjonowano również 2 drzewa doborowe daglezji zielonej. W/w baza nasienna w pełni wystarcza Nadleśnictwu do zbioru nasion i szyszek podstawowych gatunków lasotwórczych


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Inwestycja drogowa Nadleśnictwa Gniezno na drodze gminnej

Inwestycja drogowa Nadleśnictwa Gniezno na drodze gminnej

W dniu 15.07.2020 r. Nadleśnictwo Gniezno przekazało Gminie Mieleszyn przebudowaną drogę gminną Mielno – Dębłowo, przebiegającą przez tereny poklęskowe na terenie leśnictw Nowaszyce i Kowalewko.

Koszt robót zrealizowanych wyniósł ogółem ponad 2 mln zł, koszty zostały sfinansowane z Funduszu Leśnego. W oficjalnym zakończeniu inwestycji uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i samorządowcy, wśród nich: Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno – Pan Michał Michalak, Sekretarz Nadleśnictwa Gniezno – Pan Andrzej Gross, Leśniczy Leśnictwa Nowaszyce - Pan Włodzimierz Jankowski, Specjalista Służby Leśnej  Nadleśnictwa Gniezno – Pan Paweł Zapała, Wójt Gminy Mieleszyn – Pan Artur Hańczak, Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn – Pan Adam Pilarowski, Radny Rady Gminy Mieleszyn i Leśniczy Leśnictwa Kowalewko – Pan Wojciech Cegiel oraz podinspektor ds. działalności gospodarczej, inwestycji i planowania przestrzennego Gminy Mieleszyn Agnieszka Skalska.

Huragan , który 11 sierpnia 2017 roku przeszedł przez tereny nadleśnictwa spowodował niespotykaną wcześniej klęskę. W wyniku jego niszczycielskiej siły uszkodzonych zostało 6100 ha, czyli ponad 30 % lasów nadleśnictwa Gniezno, w tym całkowicie zniszczonych aż 2100 hektarów. Najbardziej, bo aż w 70-80 proc. powierzchni, ucierpiały leśnictwa Kowalewko i  Nowaszyce.

Zakończenie prac związanych z uprzątaniem powalonych przez huragan drzew umożliwiło przeprowadzenie inwestycji drogowej polegającej na wykonaniu nakładki mineralno-bitumicznej na długości 3, 8km drogi. Wykonano również pobocza tłuczniowe, rowy dwustronne, mijanki w ilości 10 szt. oraz bariery energochłonne i oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Usuwanie skutków tej potężnej klęski potrwa jeszcze do 2023 roku. Zniszczone powierzchnie leśne zostały już uprzątnięte. Teraz na powierzchniach przygotowanych do posadzenia nowego pokolenia lasu prowadzone są prace odnowieniowe, czyli sadzenie około 19 mln drzew. Nowe założone uprawy leśnej (młody las) wymagać będą troski oraz znacznego nakładu pracy związanego z pracami pielęgnacyjnymi oraz pracami ochronnymi przed zniszczeniami powodowanymi przez zwierzynę leśną, owadami, jak również zagrożeniami ze strony różnych patogenów chorobotwórczych.