Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Na terenie Nadleśnictwa Gniezno zgodnie z wymogiem Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC® wyznaczono ekosystemy reprezentatywne.

Ekosystemy reprezentatywne są wyznaczane w ramach kryterium 6.4 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce. W ramach danego obszaru, reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym, stosownie do zakresu działań gospodarczych oraz unikalnego charakteru danych zasobów, a także zaznaczone na mapach.

Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas).

Na obszarach ekosystemów reprezentatywnych nie prowadzi się prac gospodarczych.

Na terenie Nadleśnictwa Gniezno wyznaczono następujące drzewostany reprezentatywne:

Użytek ekologiczny-58,89 ha

Strefy ochrony całorocznej ptaków - 34 ha;

Siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A -134,27 ha;

Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania B i C - 49,79 ha;

Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji - 51,41 ha;

Drzewostany cenne przyrodniczo - 234,05 ha;

Bagna - 318,7 ha;

Bory i lasy bagienne - 10,77 ha;

Kępy 250,86 ha