Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC® zobowiązuje wszystkie podległe jej nadleśnictwa do identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (ang. High Conservation Value Forests).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC®, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m.in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochronę przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochronę lasów o szczególnej wartości, jak i przestrzeganie zasad współpracy z lokalną ludnością.

W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani do wyznaczania lasów o wysokiej wartości, które występują na terenie RDLP w Poznaniu. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Obszary te będziemy desygnować jako "Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (z ang. High Conservation Value Forests - HCVF)".

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce zostały opracowane przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Kategorie lasów HCVF, które występują w Nadleśnictwie Gniezno:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych: HCVF 1.1. Obszary chronione:

HCVF 1.1. a) Lasy w rezerwatach przyrody - 0 ha,

HCVF 1.1. b) Lasy w parkach krajobrazowych – 8136,19 ha,

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 201,72 ha;

HCVF 3.1. Ekosystemy leśne skrajnie rzadkie i ginące w skali Europy – 22,68 ha;

HCVF 3.2. Ekosystemy leśne rzadkie i zagrożone w skali Europy – 176,32 ha;

HCVF 4.1. Lasy wodochronne (z wyłączeniem wykonanych i planowanych rębni zupełnych) – 8742,03 ha;

HCVF 4.2. Lasy glebochronne – 62,83 ha;

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Kategoria HCVF 6 kategoria obejmuje lasy ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych, w których zlokalizowane są wszelkie elementy dziedzictwa kulturowego, np.:

miejsca pamięci narodowej,

stare nieczynne cmentarze,

mogiły,

krzyże pamiątkowe,

miejsca kultu religijnego,

stanowiska archeologiczne,

grodziska,

pomniki przyrody,

ścieżki edukacyjne.

Kategoria ta wyznaczana jest po uzyskaniu opinii lokalnych społeczności, w procesie konsultacji społecznych.

 

Uwagi i propozycje lasów HCVF prosimy zgłaszać załączonym poniżej formularzem zgłaszania propozycji w ramach konsultacji społecznych na adres mailowy Nadleśnictwa Gniezno: gniezno@poznan.lasy.gov.pl

 

Osobami do kontaktu w sprawie identyfikacji lasów HCVF są:

z ramienia Nadleśnictwa Gniezno – Karolina Łachowska, tel. 61 426 46 11 , e-mail: karolina.lachowska@poznan.lasy.gov.pl;

z ramienia RDLP w Poznaniu - Marlena Kowalkowska, tel. 061 668 44 36, e-mail: marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl.