Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o III przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Gniezno ogłasza III ofertowy nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gniezno, położonych na terenie administracyjnym nadleśnictwa, przeznaczonych do zagospodarowania rolniczego, których wykazy stanowią załącznik numer 1 podzielony na 2 zestawienia (pakietów) wg Obrębów Leśnych. Mapki z lokalizacją gruntów z w/w wykazów stanowią załącznik numer 2.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno: – sekretariat I piętro do dnia 09.05.2024 roku do godz. 09:00 z dopiskiem „Przetarg na grunty rolne” nie otwierać przed 09.05.2024 roku, godz. 10:00.

Wadium musi być wniesione na rachunek Nadleśnictwa Gniezno najpóźniej do dnia 09.05.2024r. do godz. 9:00.

Załączniki do pobrania poniżej.