Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Nadleśnictwo Gniezno ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gniezno, położonych na terenie administracyjnym nadleśnictwa, przeznaczonych do zagospodarowania rolniczego, których wykazy stanowią załącznik numer 1 podzielony terytorialnie na 12 Leśnictw. Mapki z lokalizacją gruntów z w/w wykazów stanowią załącznik numer 2 – również podzielony na 12 Leśnictw.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno: – sekretariat I piętro do dnia 04.01.2024 roku do godz. 09:00 z dopiskiem „Przetarg na grunty rolne” nie otwierać przed 04.01.2024 roku, godz. 10:00.

Wadium musi być wniesione na rachunek Nadleśnictwa Gniezno najpóźniej do dnia 04.01.2024r. do godz. 9:00.

Załączniki do pobrania poniżej.